امروز:
delete

لب خندان بياور چون لب جام

لب خندان بياور چون لب جام

عشق

همين خنده هاي ساده توست

وقتي

با تمام غصه هايت

مي خندي

تا از تمام غصه هايم

رها شوم

كيكاوس ياكيده

delete

زلف پريشان تو

معماي پيچيده اي ست

موهاي تاب خورده ات

در ميان باد

زلف پريشان تو

سهيل خطيب مهر

delete

دستم را بگير

دستم را بگير

delete

من عاشق ِ تو هستم!

من عاشق ِ تو هستم

كاش دوست داشتنت
به مانند حرفهايي كه در دهان مردم
مي پيچد و دست به دست
مي رسد به تمام شهر
مي پيچيد در دهانشان
شهر پر مي شد از تو
و من پيروز ميدان مي آمدم
ميان جمعيت برايت دست تكان مي دادم
و فرياد مي زدم
ديدي؟ گفته بودم ديوانه ام!
گفته بودم تو را ميخواهم!
كاش دلهره هايم
رسوايم مي كرد!
رسوايي گاهي آنقدرها هم بد نيست
وقتي پاي يك تو در ميان باشد
و يك منِ آواره ي عاشق
رسوايي معنا ندارد!
كاش مي توانستم تمام قد
رو به روي چشمانت به ايستم!
نگاهت كنم
چشمانم را ريز كنم
نزديكتر بيايم
و آرام بگويم
من عاشقِ
تو هستم
مي فهمي؟
عادل دانتيسم
delete

بسان ِ بركه هايي

بسان ِ بركه هايي

مشخص نيستند

نه جاي زخم هايت

نه آنان كه زخمت زده اند

به بركه ها مي ماني عزيزم

و هر سنگ كه زخمي ات مي كند

در تو آرام مي شود

زخم ها زيباترت كرده اند

به بركه هايي شبيهي كه

با سنگ زيباترند...

حسن آذري

delete
ADS
۱ | ۲ | ۳ |